در صورت خرابی خودرو در جاده خودرو را در محلی امن متوقف کنید. سپس با شماره امداد خودرو تماس بگیرید..